Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. W razie istotnych rozbieżności w opiniach o wartości tej samej nieruchomości, sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, oceny prawidłowości tych wycen dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego.

W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:określenie nieruchomości i zakresu wyceny, określenie celu wyceny, podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości, ustalenie daty określenia wartości nieruchomości, opis stanu nieruchomości, wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów, wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania, analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości.

Czynności w stosunku do już opracowanego operatu szacunkowego, polegają na: potwierdzeniu aktualności operatu szacunkowego, opiniowaniu operatu szacunkowego, ocenie prawidłowości wycen. Potwierdzenie aktualności operatu następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził (art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147, z późn. zm.). Prawdopodobieństwo i niepewność wyceny nieruchomości

Tekst do dodania

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości trzeba najpierw uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Działalność w zakresie wyceny nieruchomości przez osoby niebędące rzeczoznawcami majątkowymi jest zakazana i grozi za to kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Jest to rejestr publicznie dostępny. Możesz w nim sprawdzić, czy dana osoba posługująca się tytułem zawodowym "rzeczoznawca majątkowy", rzeczywiście posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać opracowania i ekspertyzy. Opracowania i ekspertyzy mogą dotyczyć:

 • Rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • Efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • Skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • Oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • Bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • Określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • Wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • Wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. http://mib.gov.pl/2-567aba47264e3.html

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wyceny:

 • Lokale: numer Księgi Wieczystej lokalu i nieruchomości gruntowej, rzut lokalu (projekt, możliwy obmiar przez rzeczoznawcę), zaświadczenie o samodzielności lokalu (dokument z urzędu miejskiego/gminy), zaświadczenie od spółdzielni mieszkaniowej o posiadanym prawie do lokalu (tylko w przypadku lokalu spółdzielczego
 • Budynki (w tym domy jednorodzinne): wypis z rejestru gruntów oraz mapa ewidencyjna, projekt budynku (możliwy obmiar przez rzeczoznawcę), pozwolenie na użytkowanie (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, świadectwo charakterystyki energetycznej
 • Budynki w budowie dziennik budowy, pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy( Urząd Gminny),
 • Grunty wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnej, zaświadczenie o przeznaczeniu (urząd miasta/gminy), jeżeli wydano: decyzję o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę.

Wszystkie typowe wyceny realizujemy w ciągu trzech dni roboczych od daty przeprowadzenia wizji lokalnej i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów, na życzenie klienta możemy przyspieszyć proces jeśli sytuacja tego wymaga.